کنترل مواد در حسابداری

کنترل مواد در حسابداری ، در موسسات و شرکت های تولیدی، مواد بخش مهمی از دارایی های شرکت را تشکیل می دهند.

حسابداری مقدماتی یا عمومی

حسابداری مقدماتی یا عمومی ، حسابداری عمومی یا حسابداری مقدماتی جز پر کاربردترین گرایش های حسابداری می باشد.

مالیات شرکت های بورسی

مالیات شرکت های بورسی ، شرکت های بورسی طبق قانون مالیات، ده درصد تخفیف بر روی نرخ مالیات آنها اعمال می شود و چنانچه سهام آزاد شناور شرکت بورس بیشتر از بیست درصد باشد تخفیف مالیاتی بیست درصد خواهد شد.

مالیات سبز چیست

مالیات سبز چیست ، این نوع مالیات برای فعالیت هایی می باشد که سبب تخریب محیط زیست می شوند و به منظور افزایش فعالیت های زیست محیطی معین می شود.

محاسبه و پرداخت مالیات حقوق

محاسبه و پرداخت مالیات حقوق ، مالیات حقوق عبارت است از وجهی که به منظور یاری رساندن به دولت برای تامین هزینه های مختلف جامعه توسط دولت از افراد شاغل دریافت می شود.