محاسبه و پرداخت مالیات حقوق

محاسبه و پرداخت مالیات حقوق ، مالیات حقوق عبارت است از وجهی که به منظور یاری رساندن به دولت برای تامین هزینه های مختلف جامعه توسط دولت از افراد شاغل دریافت می شود.

بیشتر بخوانید محاسبه و پرداخت مالیات حقوق