چاپ
دسته: blog
بازدید: 2438
هزینه های سربار در حسابداری صنعتی

هزینه های سربار در حسابداری صنعتی ، هزینه های سربار جز هزینه هایی هستند که در تولید کالا و محصولات دخالتی ندارند و نمی توان به آسانی این هزینه ها را به تولید کالا اختصاص داد، اما بدون این هزینه ها نیز امکان تولید محصول یا کالا وجود نخواهد داشت.

این هزینه ها در سه نوع سربار ساخت، اداری و توزیع و فروش می باشد.

 

انواع هزینه های سربار

 

- سربار ساخت: این نوع سربار شامل هزینه های تولید به جز مواد خام مصرفی و دستمزد مستقیم تولید می باشد. هزینه های سربار با نام های سربار کارخانه، هزینه های غیر مستقیم تولید و هزینه های عمومی کارخانه کاربرد دارند. حساب سربار ساخت به حساب کالای در جریان ساخت انتقال داده می شود.

- سربار اداری و تشکیلاتی: این هزینه ها به عنوان هزینه های دوره شناسایی می شوند و به حسلب سود و زیان منتقل خواهند شد.

سربار توزیع و فروش: این هزینه ها نیز به عنوان هزینه های دوره شناسایی شده و به حساب سود و زیان منتقل می شوند.

 

زمان شناسایی هزینه های سربار

 

به منظور تولید کالا می توان هزینه های سربار را در دو زمان، شناسایی کرد. زمان اول مربوط می شود به قبل از شروع دوره مالی، که در این هنگام هزینه های سربار پیش بینی می شوند که به آن سربار پیش بینی شده و یا سربار برآورد شده می گویند.

زمان دوم مربوط می شود به زمانی که هزینه ها انجام شده و در پایان دوره مالی شناسایی می شوند. به این هزینه ها سربار واقعی گفته می شود.

گاهی پیش می اید که میان تولید واقعی و تولید برنامه ریزی شده تفاوت وجود دارد و سبب می شود هزینه های سربار افزایش پیدا کنند و یا میزان هزینه های واقعی معین نیست و نمی شود به طور صحیحی آنها را پیش بینی کرد. برای این منظور باید هزینه ها را پیش بینی نماییم. تا شرایط ایده آل برای مقایسه هزینه های واقعی و پیش بینی شده فراهم شود.

 

نتیجه پایانی

 

هزینه های سربار شاید به ظاهر ناچیز باشند و در مقابل هزینه های تولید جزیی به نظر رسند اما این هزینه ها برای تولید الزامی می باشند و شناسایی آنها اندکی با پیچیدگی همراه است.