تکالیف دستگاه‌های مجری قانون مبه همراهرزه به همراه پولشویی مشخص شد

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ سرگرمی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبه همراهرزه به همراه پولشویی تکالیف دستگاه‌های مجری این قانون را مشخص کردند.

تکالیف دستگاه‌های مجری قانون مبه همراهرزه به همراه پولشویی مشخص شد

صبه همراه
ایران
به نقل از پارسینه:

 

نمایندگان در جلسه علنی امروز
(سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی به همراه تصویب ماده هفت لایحه مذکور مصوب کردند:
اشخاص، نهاد‌ها و دستگاه‌های مشمول این قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) برحسب نوع
فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:

الف. – احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل.

تبصره – مقررات این بند نافی ضرورت احراز هویت به موجب قوانین و مقررات دیگر نیست.

ب- ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی در چهارچوب آیین نامه مصوب هیأت وزیران.

پ-
ارائه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا
یا معاملات و عملیات مشکوک به همراهنکی، ثبتی، سرمایه گذاری صرافی، کارگزاری و
مانند آن‌ها به مرکز اطلاعات مالی.

ت. – نگهداری سوابق مربوط به
شناسایی اربه همراهب رجوع، مالک، سوابق حسابها، عملیات و معاملات داخلی و خارجی
حداقل به مدت پنج سال پس از پایان رابطه کاری به همراه انجام معامله موردی هست که
شیوه آن به موجب آیین نامه اجرائی تعیین می‌شود.

تبصره – این بند ناقض سایر قوانین که نگهداری اسناد را بیش از مدت یاد شده الزامی نموده نخواهد بود.

ث- تدوین معیار‌های کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آیین نامه‌های اجرائی آن.

تبصره
– هر یک از مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده ۲۹ قانون
برنامه ششم توسعه عالماً و عامداً و به قصد تسهیل جرایم موضوع این ماده از
انجام تکالیف مقرر در هریک از بند‌های فوق به هستثنای بند (ث) خودداری
نماید علاوه بر انفصال موقت درجه شش به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.

در
صورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر به همراهشد مرتکب به انفصال موقت
درجه هفت محکوم خواهد شد. مدیران و کارکنان سایر دستگاه‌های حاکمیتی و
بخش‌های غیردولتی در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده به هستثنای
بند (ث)، به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌گردند.

براساس نظر نمایندگان تبصره بند پ. لایحه مذکور برای رفع ابهام و انجام اصلاحات لازم به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع داده شد.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم